REGULAMIN SZKOLEŃ EMOCJONALNEIQ.PL

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Organizatora i Uczestnika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).
 2. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Uczestnika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  • Regulamin: Regulamin Szkoleń EmocjonalneIQ.pl;
  • Organizator lub Usługodawca: Aleksander Sienkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASC Aleksander Sienkiewicz, adres: ul. Różana 15, 55-200 Oława, NIP: 9121742739, Regon: 020038671;
  • Uczestnik lub Usługobiorca lub Konsument: każda zainteresowana osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. która dokona zgłoszenia i zapłaty ceny Szkolenia na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika w imieniu Uczestnika, dysponująca upoważnieniem do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika, w tym do zawarcia Umowy w imieniu Uczestnika;
  • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika za pośrednictwem Serwisu;
  • Serwis: Usługa elektroniczna, serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym EmocjonalneIQ.pl , dotyczący oferty Organizatora;
  • Formularz zgłoszeniowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający zawarcie Umowy;
  • Umowa – umowa na odległość, dotycząca Szkolenia, zawarta za pośrednictwem Serwisu na skutek dokonania przez Uczestnika zapisu na Szkolenie i jego przyjęcia przez Organizatora;
  • Szkolenie – szkolenia, znajdujące się w ofercie Organizatora;
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Uczestnikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Dane Organizatora do kontaktu z Uczestnikiem: adres ASC Aleksander Sienkiewicz, adres poczty elektronicznej: szkolenia@oleksienkiewicz.pl, numer telefonu +48 664 486 601.
 2. Organizator oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Uczestnik może zawrzeć Umowę, strony są informowane o zawarciu Umowy za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie Umowy następuje poza internetem;

2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Organizatora, na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach.

 1. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Uczestnika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Organizator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Organizator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu celem zawarcia Umowy anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

 1. Podane przez Uczestników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1) Organizator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2) Organizator stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Uczestników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 3. Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 • 1. Newsletter
 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Uczestnikowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Uczestnika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ASC Aleksander Sienkiewicz, ul. Różana 15, 55-200 Oława.

 

ROZDZIAŁ 5. SZKOLENIA

 • 1. Szkolenia
 1. Szkolenia prowadzone przez w następujących formach:

1) Szkolenia otwarte;

2) Szkolenia zamknięte;

3) Szkolenia indywidualne;

4) Consulting;

5) Sesje indywidualne.

 1. Szczegółowy opis Szkoleń (w tym informacje o osobie prowadzącej, miejscu, terminie i cenie) znajduje się na stronie Serwisu.
 • 2. Zamówienia i ich realizacja
 1. Uczestnik dokonuje wyboru Szkolenia z oferty przedstawionej przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zapisów na Szkolenia można dokonać w Serwisie poprzez Formularz zgłoszeniowy.
 3. Zapisu na Szkolenie Uczestnik dokonuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i składając oświadczenia, w tym w sprawie Regulaminu.
 4. Zapisów na Szkolenia można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym w przypadku szkoleń zawierających w programie metodykę Structogram (Mistrz EQ Krok 1, Mistrz EQ Krok 2, Mistrz EQ krok 3, Mistrz EQ Pakiet), ze względu na zakup podręczników dla Uczestnika zgłoszenie nie może nastąpić później niż na 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia, którego dotyczy. W przypadku pozostałych Szkoleń zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Szkolenia, którego dotyczy zamówienie.
 5. Wysyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę zawarcia Umowy.
 6. Po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje od Organizatora fakturę pro forma (w przypadku wyboru płatności przed Szkoleniem) lub fakturę końcową (w przypadku wyobru płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych), albo pełny formularz zgłoszenia do podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji i odesłania do Organizatora (w przypadku wyboru płatności po Szkoleniu, o ile taka forma płatności jest dostępna dla danego Szkolenia). Pełny Formularz zgłoszeniowy należy doręczyć Organizatorowi zgodnie z informacją w Serwisie.
 7. ZAWARCIE UMOWY UZNAJE SIĘ ZA SKUTECZNE PO OTRZYMANIU OD ORGANIZATORA PRZEZ UCZESTNIKA POTWIERDZENIA WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA NA WSKAZANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM ADRES E-MAIL. Organizator przesyła ww. potwierdzenie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zapłaty faktury pro forma albo od otrzymania prawidłowo wypełnionego pełnego Formularza zgłoszeniowego od Uczestnika.
 8. Zapisy na Szkolenia mogą być dokonywane przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.
 9. W przypadku działania Osoby zgłaszającej powinna ona dysponować upoważnieniem do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika, w tym do zawarcia Umowy w imieniu Uczestnika, a Organizator może wymagać okazania upoważnienia. Do Osoby zgłaszającej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestnika.
 10. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

 

 • 3. Płatności
 1. Wszystkie ceny Szkoleń podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT).
 2. Cena Szkolenia nie uwzględnia kosztów obiadu, noclegu oraz miejsc parkingowych, jeśli takie będą płatne, a Uczestnik będzie chciał z nich korzystać.
 3. Cena Szkolenia z chwili zapisu na Szkolenie przez Uczestnika jest wiążąca dla obu stron.
 4. Uczestnik może dokonać płatności przelewem [tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay – zapłata przed Szkoleniem (przedpłata)] albo po Szkoleniu (o ile taka forma płatności jest dostępna dla danego Szkolenia). Uczestnik powinien dokonać zapłaty na rachunek bankowy Serwisu zgodnie z fakturą pro forma albo fakturą.
 5. Organizator wystawia dowód zakupu i doręcza go Uczestnikowi zgodnie z informacjami w Serwisie.

 

 • 4. Obowiązki stron
 1. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia, chyba że zapis na Szkolenie nastąpił później.
 2. Uczestnicy Szkoleń są uprawnieni i zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.
 3. Uczestnicy bez usprawiedliwienia nieuczestniczący w Szkoleniu lub jego części nie otrzymają certyfikatów bądź zaświadczeń o ukończeniu Szkolenia. Ich uzyskanie będzie wymagało ustalenia z Organizatorem sposobu oraz kosztów uzupełnienia programu w zakresie opuszczonej części.
 4. Przebieg Szkolenia, może być dokumentowany w formie zdjęć bądź zapisu video, publikowanych później w celach marketingowych przez Organizatora. Uczestnicy wypełniając Formularz zgłoszeniowy składają oświadczenie w kwestii zgody na wykorzystanie ich wizerunku w tym celu.

 

 • 5. Dodatkowe postanowienia
 1. Uczestnik może dokonać przesunięcia terminu uczestnictwa w Szkoleniu (jeśli istnieje taka możliwość, tj. odbywa się więcej tych samych Szkoleń w różnych terminach) po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem warunków tego przesunięcia (w tym w zakresie kosztów kateringowych).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Zawiadomienie o odwołaniu Szkolenia może być przekazane Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma pełny zwrot wniesionej ceny Szkolenia, bądź przesunie rezerwację na kolejny termin tego samego Szkolenia. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. W przypadku nie wzięcia udziału w Szkoleniu i braku powiadomienia Organizatora o rezygnacji ze Szkolenia, braku odstąpienia od Umowy bądź przesunięcia terminu swojego udziału w Szkoleniu, Organizator ma prawo do zatrzymania 100% ceny Szkolenia.

 

 • 6. Dodatkowe informacje
 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. przeprowadzenia Szkolenia.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Organizator nie m obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, w tym z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Uczestnik powinien kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres: ASC Aleksander Sienkiewicz ul. Wiosenna 2/15a 55-200 Oława. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Uczestnika.
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Organizator podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.
 3. Organizator wskazuje, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
  • o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Organizator wskazuje, że:

1) wykonanie umowy, w tym przeprowadzenie Szkolenia, udzielenie informacji lub porady drogą elektroniczną, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. Ustawy;

2) z uwagi na zakres działalności Serwisu w niektórych przypadkach (Szkolenia indywidualne, Consulting, Sesje indywidualne) przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy;

3) w przypadku materiałów szkoleniowych w postaci cyfrowej (np. zapis szkolenia audio, szkolenie video) zakup oznacza zawarcie umowy na dostawę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 13 ww. Ustawy.

 1. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, ale jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego rozdziału, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 2. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszelkich materiałów dostarczonych mu przez Organizatora. Organizator może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania ww. materiałów lub do czasu dostarczenia Organizatorowi dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że Organizator zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości materiałów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Organizatora.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej EmocjonalneIQ.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Organizatora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony EmocjonalneIQ.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Uczestnikami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).