REGULAMIN SZKOLEŃ EMOCJONALNEIQ.PL

DLA FIRM


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Organizatora, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Organizatora i Uczestnika. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
 2. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych z Organizatorem nie mają zastosowania ogólne warunki umów ani regulaminy stosowane przez Uczestników.
 3. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Uczestnika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (np. pocztą elektroniczną).
 5. Podstawowe definicje:
  • Regulamin: Regulamin Szkoleń EmocjonalneIQ.pl;
  • Organizator lub Usługodawca: Aleksander Sienkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASC Aleksander Sienkiewicz, adres: ul. Różana 15, 55-200 Oława, NIP: 9121742739, Regon: 020038671;
  • Uczestnik lub Usługobiorca: każda zainteresowana osoba, która dokona zgłoszenia i zapłaty ceny Szkolenia na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika w imieniu Uczestnika lub jego pracodawcy, dysponująca upoważnieniem do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika lub jego pracodawcy, w tym do zawarcia Umowy w imieniu Uczestnika lub jego pracodawcy;
  • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika za pośrednictwem Serwisu;
  • Serwis: Usługa elektroniczna, serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym EmocjonalneIQ.pl , dotyczący oferty Organizatora;
  • Formularz zgłoszeniowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający zawarcie Umowy;
  • Umowa – umowa na odległość, dotycząca Szkolenia, zawarta za pośrednictwem Serwisu na skutek dokonania przez Uczestnika zapisu na Szkolenie i jego przyjęcia przez Organizatora;
  • Szkolenie – szkolenia, znajdujące się w ofercie Organizatora;
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Uczestnikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Organizator oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1)        serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Uczestnik może zawrzeć Umowę, strony są informowane o zawarciu Umowy za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie Umowy następuje poza internetem;

2)        newsletter, polegający na przesyłaniu przez Organizatora, na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach.

 1. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Uczestnika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Organizator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Organizator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu celem zawarcia Umowy anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „RODO”).
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności i cookies.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 • 1. Newsletter
 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Uczestnikowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Uczestnika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ASC Aleksander Sienkiewicz, ul. Różana 15, 55-200 Oława.

ROZDZIAŁ 5. SZKOLENIA

 • 1. Szkolenia
 1. Szkolenia prowadzone przez w następujących formach:

1)        Szkolenia otwarte;

2)        Szkolenia zamknięte;

3)        Szkolenia indywidualne;

4)        Consulting;

5)        Sesje indywidualne.

 1. Szczegółowy opis Szkoleń (w tym informacje o osobie prowadzącej, miejscu, terminie i cenie) znajduje się na stronie Serwisu.
 • 2. Zamówienia i ich realizacja
 1. Uczestnik dokonuje wyboru Szkolenia z oferty przedstawionej przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zapisów na Szkolenia można dokonać w Serwisie poprzez Formularz zgłoszeniowy.
 3. Zapisu na Szkolenie Uczestnik dokonuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i składając oświadczenia, w tym w sprawie Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 4. Zapisów na Szkolenia można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym w przypadku szkoleń zawierających w programie metodykę Structogram (Mistrz EQ Krok 1, Mistrz EQ Krok 2, Mistrz EQ krok 3, Mistrz EQ Pakiet), ze względu na zakup podręczników dla Uczestnika zgłoszenie nie może nastąpić później niż na 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia, którego dotyczy. W przypadku pozostałych Szkoleń zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Szkolenia, którego dotyczy zamówienie.
 5. Wysyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę zawarcia Umowy.
 6. Po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje od Organizatora fakturę pro forma (w przypadku wyboru płatności przed Szkoleniem oraz przelewem tradycynym), lub fakturę końcową (w przypadku wpłaty za pomocą systemy płatności elektronicznych) albo pełny formularz zgłoszenia do podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji i odesłania do Organizatora (w przypadku wyboru płatności po Szkoleniu, o ile taka forma płatności jest dostępna dla danego Szkolenia). Pełny Formularz zgłoszeniowy należy doręczyć Organizatorowi zgodnie z informacją w Serwisie.
 7. ZAWARCIE UMOWY UZNAJE SIĘ ZA SKUTECZNE PO OTRZYMANIU OD ORGANIZATORA PRZEZ UCZESTNIKA POTWIERDZENIA WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA NA WSKAZANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM ADRES E-MAIL. Organizator przesyła ww. potwierdzenie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zapłaty faktury pro forma albo od otrzymania prawidłowo wypełnionego pełnego Formularza zgłoszeniowego od Uczestnika.
 8. Zapisy na Szkolenia mogą być dokonywane przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.
 9. W przypadku działania Osoby zgłaszającej powinna ona dysponować upoważnieniem do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika lub jego pracodawcy, w tym do zawarcia Umowy w imieniu Uczestnika lub jego pracodawcy, a Organizator może wymagać okazania upoważnienia. Do Osoby zgłaszającej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestnika.
 10. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 • 3. Płatności
 1. Wszystkie ceny Szkoleń podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT).
 2. Cena Szkolenia nie uwzględnia kosztów obiadu, noclegu oraz miejsc parkingowych, jeśli takie będą płatne, a Uczestnik będzie chciał z nich korzystać.
 3. Cena Szkolenia z chwili zapisu na Szkolenie przez Uczestnika jest wiążąca dla obu stron.
 4. Uczestnik może dokonać płatności przelewem [tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay – zapłata przed Szkoleniem (przedpłata)] albo po Szkoleniu (o ile taka forma płatności jest dostępna dla danego Szkolenia). Uczestnik powinien dokonać zapłaty na rachunek bankowy Serwisu zgodnie z fakturą pro forma albo fakturą.
 5. Organizator wystawia dowód zakupu i doręcza go Uczestnikowi zgodnie z informacjami w Serwisie.
 • 4. Obowiązki stron
 1. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia, chyba że zapis na Szkolenie nastąpił później.
 2. Uczestnicy Szkoleń są uprawnieni i zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.
 3. Uczestnicy bez usprawiedliwienia nieuczestniczący w Szkoleniu lub jego części nie otrzymają certyfikatów bądź zaświadczeń o ukończeniu Szkolenia. Ich uzyskanie będzie wymagało ustalenia z Organizatorem sposobu oraz kosztów uzupełnienia programu w zakresie opuszczonej części.
 4. Przebieg oraz Twoja ocena Szkolenia, może być dokumentowany w formie zdjęć bądź zapisu audiowizualnego, publikowanych później w celach marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku w ramach realizacji naszych działań marketingowych może polegać na zamieszczeniu filmu lub zdjęć np. na kanale Organizatora w serwisach YouTube, Vimeo lub portalach społecznościowych, a także w materiałach reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatora. Uczestnicy wypełniając Formularz zgłoszeniowy składają oświadczenie w kwestii zgody na wykorzystanie ich wizerunku w tym celu. Organizator szanuje Twój wizerunek niczym własny i zgodę taką można zawsze odwołać zgodnie z Polityką prywatności i obowiązującym prawem.
 • 5. Dodatkowe postanowienia
 1. Uczestnik może dokonać przesunięcia terminu uczestnictwa w Szkoleniu (jeśli istnieje taka możliwość, tj. odbywa się więcej tych samych Szkoleń w różnych terminach) po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem warunków tego przesunięcia (w tym w zakresie kosztów kateringowych).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Zawiadomienie o odwołaniu Szkolenia może być przekazane Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma pełny zwrot wniesionej ceny Szkolenia, bądź przesunie rezerwację na kolejny termin tego samego Szkolenia. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Uczestnikowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy za zapłatą odstępnego w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, o czym jest zobowiązany poinformować Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl. Oświadczenie Uczestnika o odstąpieniu na zasadach określonych w niniejszym punkcie jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Odstępne stanowi kwota:
 • 50% ceny Szkolenia w przypadku odstąpienia najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia Szkolenia;
 • 75% ceny Szkolenia w przypadku odstąpienia najpóźniej na 5 dni przez terminem rozpoczęcia Szkolenia;
 • 90% ceny Szkolenia w przypadku odstąpienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia.
 1. W przypadku nie wzięcia udziału w Szkoleniu i braku powiadomienia Organizatora o rezygnacji ze Szkolenia bądź przesunięcia terminu swojego udziału w Szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania 100% ceny Szkolenia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów Organizatorowi pod rygorem kary umownej, o której mowa w  punkcie 6 poniżej, jeśli takie materiały zostały przekazane przed terminem szkolenia.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go karą umową w wysokości odpowiadającej wartości materiałów, w przypadku braku ich zwrotu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia wezwania. Prawo do żądania kary umownej przez Organizatora nie wygasa pomimo rozwiązania Umowy.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Uczestnikami.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu Uczestnik powinien kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres: ASC Aleksander Sienkiewicz ul. Wiosenna 2/15a 55-200 Oława. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Uczestnika.
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Organizatora lub Uczestnika może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 ze zm.).
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Organizatora.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej EmocjonalneIQ.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Organizatora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony EmocjonalneIQ.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Uczestnikami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Uczestnikiem będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora.