POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Jeśli chcesz pobrać całą politykę prywatności i cookies w formie dokumentu PDF, kliknij poniższy guzik:


Państwa prywatność jest dla mnie bardzo ważna i chcę, abyście Państwo w trakcie korzystania z usług czy podjęcia ze mną współpracy czuli się komfortowo. Poniżej prezentuję Państwu najważniejsze in-formacje o zasadach przetwarzania przez mnie Państwa danych osobowych oraz regułach dotyczący plików cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO. W zakresie, w jakim Serwis zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich np. odnośniki do ciekawych artykułów umieszczonych na blogu ASC, linków do podmiotów innych niż Serwis, niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES nie odnosi się do tych stron trzecich i powinniście się Państwo zapoznać z zasadami prywatności stosowanymi na tychże stronach.

DEFINICJE

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.). UŚUDE -ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.). Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.oleksienkiewicz.pl oraz www.emocjonalneiq.pl. Z Serwisu mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Celem Serwisu jest dostarczanie treści oraz produktów i usług dla biznesu i klientów indywidualnych. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalności.

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ASC ALEKSANDER SIENKIEWICZ (dalej „ASC”) z siedzibą w Oławie ul. Różana 15, NIP 912-174-27-39. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez ASC, możecie się Państwo skontaktować z nami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: szkolenia@oleksienkiewicz.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej podany adres.

SKĄD ASC MA MOJE DANE?

Dobrowolnie podaliście lub podacie Państwo swoje dane osobowe bądź przekazał nam je Państwa pracodawca zamawiając dla Państwa szkolenie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie o skorzystanie z oferowanych usług (m.in. szkoleń, wsparcia przy budowaniu rozwiązań sprzedażowych itp.) lub reklamacji. Podanie danych jest również dobrowolne i konieczne, aby zawrzeć i realizować umowę po wyborze usługi oraz ich rozliczeń wymaganych przez prawo. Podanie danych jest również dobrowolne i niezbędne, aby zostać naszym pracownikiem/współpracownikiem/partnerem. Dla celów marketingowych, otrzymywania informacji handlowych podanie danych jest dobrowolne i potwierdzone poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody na otrzymywanie od ASC takiej komunikacji w formie regularnych powiadomień np. na email czy telefon. Jeśli uczestniczysz w szkoleniu zgodnie z jego Regulaminem Zakres przekazanych nam danych kontaktowych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy adres email oraz NIP, REGON czy dane do rozliczeń finansowych (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnie działającej technologii). Niezbędne w przypadku kontaktu e-mail są imię, adres email.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I JAK DŁUGO ASC PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

ASC potrzebuje Pani/Pana danych osobowych w następujących celach:

 

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, co stanowi również świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnianej Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Identyfikacja nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub adres email – w zakresie danych niezbędnych1 lub nadmiarowych2 do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania.

1art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres 1 roku licząc od końca roku, w którym upłynął terminu rękojmi lub rozliczenia reklamacji

Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nie dłuższy niż 3 lata.

Rozpatrywanie reklamacji i skarg (kontakt bezpośrednio z klientem w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, pracownikami/współpracownikami klientów).

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez okres 1 roku licząc od końca roku, w którym upłynął termin rękojmi lub rozliczenia reklamacji

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres zależny jest do czasu trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia. W przypadku postępowań egzekucyjnych do momentu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe).

art. 6 ust. 1 lit. f i lit. c RODO

Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano, będziemy je przechowywać w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres niezbędny dla możliwego dochodzenia roszczeń.

Realizacja działań marketingowych drogą tradycyjną tj. bez korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Potrzebujemy promować nasze produkty i usługi.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do momentu wniesienia sprzeciwu, co do takiego przetwarzania.

Realizacja działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Potrzebujemy promować nasze produkty i usługi również kanałem elektronicznym.

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, prawo telekomunikacyjne oraz UŚUDE – zgoda na kanał komunikacji na zamówienie danych treści np. newslettera.

Do momentu wycofania zgody, a po jej odwołaniu przez okres wymagany przepisami prawa i dochodzenia roszczeń jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym odwołano zgodę.

Jeśli uczestniczysz w szkoleniu na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać i rozpowszechniać Twój wizerunek w ramach realizacji naszych działań marketingowych poprzez zamieszczenie filmu lub zdjęć ze szkolenia np na kanale Organizatora w serwisach YouTube, Vimeo lub portalach społecznościowych i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych ASC.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ust 1 i 2 prawo autorskie.

Do momentu cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych z portali społecznościowych prowadzonych przez ASC polegające na promocji własnej marki.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do momentu wniesienia sprzeciwu, co do takiego przetwarzania.

Jeśli z jakiegoś powodu okres przedawnienia roszczeń jest krótszy niż okres wymagany do przechowy-wania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowo-księgowych, termin przechowywania takiej doku-mentacji wynosi 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat). Jeśli nie wskazano inaczej, dla uprosz-czenia okresy w latach ASC liczy od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych. Upraszcza i usprawnia to proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Dla zapewnienia rozliczalności dane, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informu-jemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażo-no by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

CZY MUSZĘ PODAĆ ASC SWOJE DANE OSOBOWE I JAKI JEST SKUTEK ICH NIE PODANIA?

Wskazujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informu-jemy, iż podanie tych danych jest niezbędne dla udzielenia Państwu odpowiedzi na przesłane pytanie, zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy. W zależności od celu, niepodanie danych lub niewyrażenie odpowiednich zgód może skutkować;

 • brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane ASC pytanie czy rozpatrzenie reklamacji;
 • brakiem możliwości korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności Serwisu;
 • brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych produktów i usług ASC;
 • uczestnictwa w szkoleniach otwartych jak i online;
 • Brakiem możliwości zawarcia i realizacji umów (m.in. umów konsultingu, wdrożeń RODO, audytów RODO lub procesów, weryfikacji umów czy zawarcia innych umów na dostarczenie produktów i usług.

JAKIE MAM UPRAWNIENIA WOBEC ASC W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ASC może Pani/Pan żądać od ASC:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ASC; zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający ASC sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie są już potrzebne ASC, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nad-rzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • wycofania udzielonych zgód, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, marketingu bezpośredniego w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt z ASC: e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl lub pisemnie ASC ALEKSANDER SIENKIEWICZ ul. Różana 15, 55-200 Oława.

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ASC do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KIM SĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp firmy lub osoby takie jak:

 • adwokaci i radcowie prawni w zakresie świadczonych przez nich usług na rzecz klientów ASC;
 • banki i podmioty obsługujące płatności;
 • podmioty realizujące obsługę przesyłek;
 • trenerzy przeprowadzający dla Państwa szkolenia;
 • osoby lub firmy wspierający obsługę naszej firmy, jak dostawcy systemów teleinformatycznych, biura rachunkowego i systemu księgowego, bezpieczeństwa i funkcjonalności strony internetowe jak choćby automatyzacja wysyłki email, doradcy podatkowi;
 • serwisy społecznościowe takie jak Facebook czy LinkedIn, jeśli np. polubisz profil ASC lub skomentujesz post lub jakieś wydarzenie organizowane przez ASC w tych portalach społecznościowych;
 • inne osoby lub firmy wspierające nas w realizacji umów zawartych z Państwem na bazie odpowiednich porozumień;
 • w zakresie, w jakim Serwis zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich np. odnośniki do ciekawych artykułów umieszczonych na naszym blogu, niniejsze oświadczenie o ochro-nie prywatności nie odnosi się do tych stron, a i użycie takich linków może przenosić Państwa na inną stronę określającą własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

W przypadku wystąpienia konieczności przetwarzania Pani/Pana danych na cele audytu, może dojść do ich udostępnienia zewnętrznemu audytorowi zaangażowanemu przez ASC.

W wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione właściwym organom państwowym (w szczególności w sytuacji dochodzenia bądź obrony roszczeń przez ASC).

W zakresie wymaganym przez prawo, jeśli jest to konieczne, ze wskazanymi podmiotami zawieramy stosowne umowy, w których definiowane są odpowiednie gwarancje ochrony Państwa danych osobowych.

CZY PRZEKAZUJECIE MOJE DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

W przypadku stosowania niektórych rozwiązań technologicznych związanych z reklamą, wyświetlaniem materiałów video czy analizą funkcjonowania naszej strony internetowej dostarczanych przez Google, Facebook, LinkedIn, Disqus lub podobnie działające rozwiązania, informujemy, iż Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework. Ponadto, gdy to możliwe zawierane są odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku innych podmiotów, które nie znajdują się liście Tarczy Prywatności UE-USA lub są w innym niż USA kraju odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą innych prawnie wiążących i egzekwowalnych instrumentów uznawanych przez Komisję Europejską.

W innych przypadkach danych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY MOJE DANE SĄ PROFILOWANE?

W zakresie działania strony internetowej takich jak analizy ruchu, ofertowania możemy dokonywać profilowania. Polega ono na automatycznej ocenie, jakimi usługami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie podejmowanych na stronie działań. My również nie lubimy otrzymywać treści, które nas nie interesują. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Pa-ni/Pana skutków prawnych lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, a ma nam pomóc w lepszym dostosowaniu naszych produktów, usług do Państwa oczekiwań.

CZY MOJE DANE SĄ U WAS BEZPIECZNE?

Przetwarzając dane osobowe przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa, tak samo jakby to były dane dotyczące nas samych, stosując odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zgodne z prawem i praktykami rynkowymi w zakresie ich ochrony takich jak szyfrowanie danych, szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL czy nadawanie uprawnień dostępu do danych, ochrona przed ich utratą czy uszkodzeniem. Do danych osobowych zbieranych przez ASC mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby lub podmioty stosujące odpowiednie środki bezpieczeństwa.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNEJ TECHNOLOGII NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Nasz serwis, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Podczas wizyty w serwisie jesteś pytany o zgodę na pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (smartfonie, komputerze, laptopie,), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W chwili połączenia się z naszym Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
– czas nadejścia zapytania;
– czas wysłania odpowiedzi;
– nazwa stacji Usługobiorcy;
– informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https;
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Informacje zawarte w cookies to szereg liter i cyfr, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. logowania do konta. Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:

 • stałe (z ang. persistent cookies) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
 • sesyjne (tymczasowe z ang. session cookies) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
 • podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami i ochroną danych (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

2. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za po-mocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z do-stępu do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies (określenia typów ciasteczek mogą się różnić w przeglądarkach czy innych programach do zarządzania ciasteczkami):

 • „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzy-stanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, przy czym niektóre elementy strony przestaną działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • „analityczne”/„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza witryna internetowa lub pomóc nam w jej dostosowaniu. Te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie nie-które funkcje witryny mogą stać się niedostępne.
 • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą działać nieprawidłowo.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie odwiedzającym stronę internetową treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili odwiedzających, prezentowania bar-dziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane podmiotom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
 • „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po-wiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania użytkownika strony internetowej. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

5. W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj, typ oraz ilość plików cookies może się różnić.

6. Podczas odwiedzania Serwisu, każdy kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na ich przechowywanie przez ASC, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Możecie Państwo zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach. Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Można także zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org/ dostępnej w języku: hiszpańskim, angielskim lub niemieckim, a w języku polskim na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ Możesz również zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwisy społecznościowe lub współpracujące z nimi firmy za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie lub Euro-pean Interactive Digital Advertising Alliance w Europie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana przez ASC poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności v1-1a obowiązuje od dnia 12 stycznia 2019 r.


2019 © www.eratrust.pl rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody zabronione. Polityka prywatności dla ASC Aleksander Sienkiewicz.